Fesjå i Saudi-Arabia

I følgje denne artikkelen i The Independent er den dyraste og mest ettertrakta geita i verda den nejdiske geita. Det vil seie ei geit som kjem frå Nejd, ein region i Saudi-Arabia som landet har sitt opphav i og som eg for tida brukar mykje tid å lese og skrive om. Av den grunn var det interessant å lese om regionen sitt fantastiske geiterykte. Det vart nemleg nyleg arrangert ei venleikstevling for geiter i Riyadh, hovudstaden i Saudi-Arabia. Tidlegare i år vart den velkjende tevlinga for mest tiltalande kamel halden nettopp her. Dimed blir Riyadh plassen ein vil dra til dersom ein vil skaffe seg ei nejdisk geit, men billige er dei ikkje. Ei av desse ettertrakta geitene kostar rundt £16.500, og det er ikkje medrekna frakt.

Dei aller fleste geitene i denne tevlinga stammar frå ein bestemt geitebukk, råtassen Burgan (som tyder 'vulkan'). Burgan skal i følgje eigaren skilje seg ut frå dei andre geitebukkane og i tillegg vere historisk sidan han faktisk skal ha bidratt med å utvikle denne spesielle geiterasen frå Nejd. Vinnaren av tevlinga var Ibn Burgan, det vil seie ein av dei sikkert mange sønene hans. Burgan sjølv tok ikkje del i tevlinga sidan eigarane frykta at han skulle bli hardt ramma av det "vonde auget".

Slike type fesjå for vakre dyr er likevel ikkje berre fryd og gammen. Førre november fordømde ein høgareståande islamsk autoritet i Saudi-Arabia kåringane av mest tiltalande kamelar. Han meinte at slike tevlingar var rett og slett vonde og dei som var med på slikt burde be om tilgjeving frå Gud.

The Eleventh Hour of the Eleventh Day of the Eleventh Month

Attende til Libanon